การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต. (2) การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policyไปสู่การปฏิบัติ (4) ติดตามการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ และการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น

ในการนี้ นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *