Browsed by
หมวดหมู่: news-purchase

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกลัน หมู่ที่ 7

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกลัน หมู่ที่ 7

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่างประกาศ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลาง ถนนคสล.

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลางถนน คสล. หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลัน ตำบลสนวน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลัน ตำบลสนวน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประปา หมู่ 7

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลัน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลัน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ปปช. แบบ บก. 01 ราคากลาง ประปา 7 ราคากลาง ประปา 1 ราคากลาง ประปา 2 ราคากลาง ประป…

Read More Read More

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง1 ราคากลาง2 ราคากลาง3 ราคากลาง4 ราคากลาง5 ราคากลาง6 ราคา…

Read More Read More

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อระบายน้ำท่วมขังและกักเก็บน้ำภายในตำบลสนวน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อระบายน้ำท่วมขังและกักเก็บน้ำภายในตำบลสนวน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อระบายน้ำท่วมขังและกักเก็บน้ำภาย…

Read More Read More