Browsed by
หมวดหมู่: News-sanuan

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผน ผด.2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผน ผด.2)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

> สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ > มติ ก. อบต. >ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา…

Read More Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนประ…

Read More Read More

ประกาศประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

การเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในการใช้งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้อ…

Read More Read More

แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักส่วนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักส่วนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

โครงการแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน”ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” …

Read More Read More

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ ที่๒ …

Read More Read More

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้

๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ร่วมกั…

Read More Read More