Browsed by
หมวดหมู่: News-sanuan

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนวน

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ หนองน้ำวัดสนวนใน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีประชาชนในตำบลสนวน และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเทิดพันธ์ ครอบครอง นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม ร.ร.บ้านสนวน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 นี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักๆ ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวิธีการโรยตัวจากที่สูงหรือที่ลาดชัน การฝึกอบรมการทำแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง การฝึกอบรมชุดกู้ภัย การผจญเพลิง การปฏิบัติการทีมจิตอาสาภัยพิบัติ การตั้งศูนย์อำนวยการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมการสาธิตการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการอบรมโครงการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต. รองนายก เลขานุการนายก ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ช่วงเวลาการดำเนินการ กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

การเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในการใช้งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักส่วนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักส่วนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

โครงการแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน”ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่๑/๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ ที่๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๓