Browsed by
หมวดหมู่: News-sanuan

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.สนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.สนวน

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ-อบต.สนวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสาย-หมู่ที่-2-บ้านสนวนนอก-เชื่อม-หมู่ที่-6

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566
(ประชาชนผู้มารับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้

  1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mnfe1t หรือ
  2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-รหัสทางหลวงท้องถิ่น-บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก

ราคากลาง-หมู่ที่2

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบกับชมรมกลุ่มแม่หญิงสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เดินแบบการกุศลหาทุนสมทบช่วยเหลือสตรีครอบครัวที่ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ราชการ อ.แคนดง

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบกับชมรมกลุ่มแม่หญิงสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เดินแบบการกุศลหาทุนสมทบช่วยเหลือสตรีครอบครัวที่ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ราชการ อ.แคนดง

No Gift Policy

No Gift Policy

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน โดยนางกลมทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

5 ธันวาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ หนองโคกเหล็ก”

ประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก

ประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมออกอากาศสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น 101.75 MHz เรื่องการจัดทำขยะเปียกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เวลา 08.30 – 09.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านสนวน