ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่ 1

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่ ๑

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่ ๑

กิจกรรม โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สนวนเกมส์)

กิจกรรม โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สนวนเกมส์)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งข…

Read More Read More

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู…

Read More Read More

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศ…

Read More Read More