ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผน ผด.2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผน ผด.2)

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์