Browsed by
ผู้เขียน: sanuan admin

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลสนวน หมู่ที่ 4,6,7,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลสนวน หมู่ที่ 4,6,7,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลสนวน หมู่ที่ 4,6,7,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลสนวน หมู่ที่ 4,6,7,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก และหมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก และหมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก และหมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก และหมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลสนวน หมู่ที่ 4, 6,7,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลสนวน หมู่ที่ 4, 6,7,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)