Browsed by
ผู้เขียน: sanuan admin

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddig)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddig)

ประกาศรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางบูญมี กุมรัมย์(ข้างรานขายของเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางบูญมี กุมรัมย์(ข้างรานขายของเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะหมู่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่สอง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่สอง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรถ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางบูณมี กุมรัมย์ (ข้างร้านขายของเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางบูณมี กุมรัมย์ (ข้างร้านขายของเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-๒

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยแรก

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที ๒

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๓

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓

PDF Embedder requires a url attribute

ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยางถึงบ้านนางบูญมี กุมรัมย์ (ข้างร้านขายของเก่า)

ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยางถึงบ้านนางบูญมี กุมรัมย์ (ข้างร้านขายของเก่า)

ร่างประกาศ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางบูญมี (ข้างร้านขายของเก่า)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางบูญมี (ข้างร้านขายของเก่า)

ราคากลาง-คสล.-ม.2

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กรเพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

saraban-sanuan@lgo.mail.go.th
( ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กร )
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

นายอัษฎาวุฒิ เบาระคน
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ 06 1028 9240