Browsed by
หมวดหมู่: activity-pictures-sanuan

ภาพกิจกรรม อบต.สนวน

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานเปิด โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก

ประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมออกอากาศสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น 101.75 MHz เรื่องการจัดทำขยะเปียกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เวลา 08.30 – 09.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านสนวน

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ หนองน้ำวัดสนวนใน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีประชาชนในตำบลสนวน และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

ประชาสัมพันธ์การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ประชาสัมพันธ์การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ออกอากาศสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคลื่น 101.75 MHz ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสนวน เวลา 10.30 – 11.00 น.

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นช่วยลดโลกร้อน กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเทิดพันธ์ ครอบครอง นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม ร.ร.บ้านสนวน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 นี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักๆ ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวิธีการโรยตัวจากที่สูงหรือที่ลาดชัน การฝึกอบรมการทำแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง การฝึกอบรมชุดกู้ภัย การผจญเพลิง การปฏิบัติการทีมจิตอาสาภัยพิบัติ การตั้งศูนย์อำนวยการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมการสาธิตการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการอบรมโครงการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต. รองนายก เลขานุการนายก ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ