Browsed by
หมวดหมู่: activity-pictures-sanuan

ภาพกิจกรรม อบต.สนวน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต. รองนายก เลขานุการนายก ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ.อาคารธรรมาภิบาล

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ณ.อาคารธรรมาภิบาล

กิจกรรม วันปิยะมหาราช

กิจกรรม วันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกับส่วนราชการอำเภอห้วยราชจัดกิจกรรมพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๕) ณ.บริเวณหน้าอำเภอห้วยราช

กิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก

กิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก

๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่างภาพสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวมาหาข้อมูลทำข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสนวนนอก หมู่ที่ ๒ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม ต้อนรับ พณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

กิจกรรม ต้อนรับ พณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม ต้อนรับ พณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ.บริเวณสีแยกบ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการอุโมงค์ลอดใต้ท้องถนนและขยายเส้นทาง เชื่อมต่อระหว่าง ตำบลสวายจีกใหญ่-อำเภอห้วยราช

การประชุมประชาคมตำบล

การประชุมประชาคมตำบล

วันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา และ แนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบการทบทวน  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ.อาคารธรรมาภิบาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

โครงการรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ” สนวนเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ” สนวนเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน บูรณาการร่วมกับวัดสนวนใน

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน บูรณาการร่วมกับวัดสนวนใน