Browsed by
ผู้เขียน: sanuanuser1

ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกลัน หมู่ที่ 7

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกลัน หมู่ที่ 7

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่างประกาศ

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่ร่างประกาศเพื่อวิจารณ์

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-006 สายบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลาง ถนนคสล.

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 162-002 สายบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ราคากลางถนน คสล. หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 7