Browsed by
หมวดหมู่: Uncategorized

ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566
(ประชาชนผู้มารับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้

  1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mnfe1t หรือ
  2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
วันที่ 5 มกราคม 2566 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบการกุศลกับชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ณ เทศบาล อ.ประโคนชัย

วันที่ 5 มกราคม 2566 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบการกุศลกับชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ณ เทศบาล อ.ประโคนชัย

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเป็นกรรมการในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมรับเกียรติบัตร โครงการชมรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน สนวนใน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเป็นกรรมการในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมรับเกียรติบัตร โครงการชมรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน สนวนใน

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ ต.สนวน

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ ต.สนวน

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามสภาพพื้นที่) หมู่ที่ 6 คุ้มไทยพัฒนา จุดแยก อ.ภีมย์ เชื่อมบ้านแซะซอ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามสภาพพื้นที่) หมู่ที่ 6 คุ้มไทยพัฒนา จุดแยก อ.ภีมย์ เชื่อมบ้านแซะซอ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นช่วยลดโลกร้อน กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต. รองนายก เลขานุการนายก ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านพลวงน้อย เชื่อม โรงเรียนโคกเปราะ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านพลวงน้อย เชื่อม โรงเรียนโคกเปราะ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์