Browsed by
หมวดหมู่: Uncategorized

ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันหนองทำนบยาว หมู่ที่ 4 บ้านแซะซอ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันหนองทำนบยาว หมู่ที่ 4 บ้านแซะซอ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามสภาพพื้นที่) หมู่ที่ 6 คุ้มไทยพัฒนา จุดแยก อ.ภีมย์ เชื่อมบ้านแซะซอ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามสภาพพื้นที่) หมู่ที่ 6 คุ้มไทยพัฒนา จุดแยก อ.ภีมย์ เชื่อมบ้านแซะซอ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นช่วยลดโลกร้อน กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต. รองนายก เลขานุการนายก ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านพลวงน้อย เชื่อม โรงเรียนโคกเปราะ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านพลวงน้อย เชื่อม โรงเรียนโคกเปราะ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ. 162-005 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านแซะซอ เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ. 162-005 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านแซะซอ เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศร่างเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศร่างเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านตากแดด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์