Browsed by
หมวดหมู่: Uncategorized

ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

Scan2567-02-20_130421
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รับสมัคร จริยธรรม
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยแรก

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที ๒

ขอเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๓

ขอเชิญชวนประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓

PDF Embedder requires a url attribute

Email

Email

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กรเพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

saraban-sanuan@lgo.mail.go.th
( ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กร )
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

นายอัษฎาวุฒิ เบาระคน
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ 06 1028 9240

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานเปิด โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอาชีวศึกษา-ฯ

ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี-ประจำปี-พ.ศ.2566