การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ภาพกิจกรรม การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

previous arrow
next arrow
Slider

 

>>> เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดการประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยสนับสนุนให้ประชนชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3R คือ การใช้น้อย การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะแก่ประชาชนและสามารถนำขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อมีรายได้สู่ชุมชนและพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จึงดำเนินการจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ ดังกล่าว

>>> สรุปข้อมูลของผู้มีร่วมประชุม ได้แก่

สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข วัด โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสนวน จำนวน  58  คน ในวันศุกร์ ที่ 26  มกราคม  2567  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

>>> ผลจากการมีส่วนร่วม โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม ดังนี้

1. คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบขับเคลื่อนธนาคารขยะ โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกหมู่ที่  9 บ้านระกา เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

2. กำหนด kick-off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567

3. สนับสนุนผลักดันให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล)  ทุกครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ

>>> การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

1. ดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะโดยให้หมู่ที่ 9 บ้านระกา เป็นหมู่บ้านต้นแบบ kick-off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567

2. ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ทุกครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ

3. ขับเคลื่อนธนาคารขยะ ให้ครบทั้งตำบล 12 หมู่บ้าน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *