Browsed by
หมวดหมู่: รายงานการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

Scan2567-02-20_130421
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รับสมัคร จริยธรรม