Browsed by
หมวดหมู่: news-book-sanuan

หนังสือราชการ อบต.สนวน

ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี-ประจำปี-พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม ร.ร.บ้านสนวน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 นี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักๆ ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวิธีการโรยตัวจากที่สูงหรือที่ลาดชัน การฝึกอบรมการทำแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง การฝึกอบรมชุดกู้ภัย การผจญเพลิง การปฏิบัติการทีมจิตอาสาภัยพิบัติ การตั้งศูนย์อำนวยการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมการสาธิตการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการอบรมโครงการ

หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 คลิก!!