คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1.คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร

2.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ

3.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

5.คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

6.คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ชุมชน ตำบลและอำเภอ)

7.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น