คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ1

2.คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

2.คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-2562

3.คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ชุมชน ตำบลและอำเภอ)

3.คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่-หมู่บ้าน-ชุมชน-ตำบลและอำเภอ

4.คู่มือรวมระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.คู่มือรวมระเบียบ-กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

6.คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม