ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567