แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง