สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2565)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563)