สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ปี เดือน เรื่องรับ
(จำนวน) 
ยังไม่ได้ดำเนินการ
(จำนวน)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
(จำนวน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ
ยุติเรื่อง
(จำนวน)
ดำเนินการทางวินัย
(จำนวน)
2565 ตุลาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2565 พฤศจิกายน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2565 ธันวาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 มกราคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 กุมภาพันธ์ ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 มีนาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 เมษายน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 พฤษภาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 มิถุนายน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 กรกฎาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 สิงหาคม ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
2566 กันยายน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0

หมายเหตุ : หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต