วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“อบต.สนวนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรฐกิจมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง”