วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

องค์การบริการส่วนตำบลสนวนมีนโยบายการบริหารที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์

“อบต. สนวนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง”