รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. เรื่่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดต่อ โคโรนา 2019 และมีการทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ณ.อาคารธรรมาภิบาล

วันที่๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๓/๒๕๖๓