ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ส.ค. 2564 อบต.สนวนจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สอบต. /และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม

วันที่ 23ก.ค.2564 นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต.สนวนและคณะเจ้าหน้าที่ /พนักงาน /ผญบ. /สอบต. ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสนวนนอก /วัดสนวนใน /วัดช่างหิน /วัดป่านกกระเรียน ซึ้งเป็นวัดที่อยู่ในเขตตำบลสนวน

วันที่ 23 ก.ค.2564 อบต.สนวนจัดพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนโดยมีนายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต.สนวน และคณะเจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมถวายพระพร

วันที่ 21 ก.ค.2564 อบต.สนวนจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิค-๑๙) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 อบต.สนวนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สำนักสงฆ์วัดป่านก กระเรียน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

วันที่ 13 ก.ค. 2564 อบต.สนวนประชุมหารือบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

วันที่ 30 มิ.ย.2564 อบต.สนวนจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่า 2019(โควิด19)โดยมีนายอำเภอห้วยราชเป็นประธาน นายก อบต.สนวน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพสต.และคณะเจ้าหน้าที่ อสม.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.สนวน

วันที่ 14 มิ.ย.2564 อบต.สนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา อบต.สนวน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อบต.สนวนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน สอบต.และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบๆ อบต.สนวน และสวนป่ากล้วย บ้านแซะซอ ม.4

นางสาวบุปผา แก้วประสงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่มอบสิ่งของ เครื่องดื่มให้กับทหารกองช่างที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านด้วยเหตุวาตภัย ณ บ้านแซะซอ หมู่.4 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ เนื่่องในวันเด็กแห่งชาติ ตามศูนย์เด็กเล็ก ๖ จุด

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมมอบ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ณ.บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน โดยมี นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนเป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ มาเยี่ยมเยือนและเยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ.บริเวณ สวน วินวิน โดยมีนายก อบต.สนวน นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ และข้าราชการหน่วยงาน ร่วมต้อนรับ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมรวมใจชาวท้องถิ่นบุรีรัมย์ปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน ๑๐๐ ล้านต้น ณ.บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ตำบลสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ เป็นประธานเปิดงานโดยมี นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต.,เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.,นักเรียนและชาวบ้านตำบลสนวน ร่วมต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วงเช้า ทำบุญใส่บาตร ลงนามถวายพระพร ช่วงเย็น วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพร

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด(สนวนเกมส์) พณฯศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานเปิดงาน นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./ชาวบ้านตำบลสนวนร่วมต้อนรับ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.สนวนทำกิจกรรมปลูกข้าว แปลงนาดำ โดยมีสมาชิก อบต.เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อบต.สนวน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่ ที่จะเข้าร่วมโครงการ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.สนวนจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต.สนวน และคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน วางพานพุ่ม ถวายพระพร ณ.บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายก อบต.สนวนและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมทำบุญตักบาตร/ ลงนามถวายพระพร/วางพานพุ่ม/จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ.หอประชุมอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม ณ.อาคารธรรมาภิบาล

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนตำบลสนวน มีวิทยากรมาบรรยาย แนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟาง

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเข้ามาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน บรรยายเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีนายอำเภอห้วยราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมฟังคำบรรยาย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอธิบายวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ. บริเวณรอบๆบ้านพักหลังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครื่อข่ายชุมชนคุณธรรมเพื่อการท่องเที่ยววิถีธรรม ณ.บ้านสนวนรีสอร์ทและชุมชนคุณธรรมฯ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดประชุมสภาสมัยที่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นายกมอบเงินกองทุนอุดหนุนหมู่บ้านให้กับผู้นำชุมชนและเงินกองทุนสนับสนุนให้กับ อสม.ตำบลสนวน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง(พตส.๑๑) มาศึกษาดูงานแนวคิดในการสร้างชุมชนเข็มแข็ง ณ.บ้านสนวนนอก หมู่.๒ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ.หอประชุม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกิจกรรมถวายน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลา ณ.บริเวณหน้าอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างเอกภาพ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีและโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ณ.วัดบ้านสนวน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในพิธีนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาทดลองบริเวณข้างสวน วิน วิน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ และประชุมจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬา สนวนเกมส์ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั้งยืน(อพท) ณ.โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิก อบต.ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดประชุมเตรียมการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน โดยมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตร นายอำเภอห้วยราช และคณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าประชุม

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายก อบต.สนวนพร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงาน สมาชิกอบต.สนวนรับเสด็จเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ทรงเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ.หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม สนวนนอก ตำบลสนวน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ อบต.สนวน จัดประชุมประชาคมตำบลเกี่ยวกับเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่มาบรรยาย ณ ห้องประชุมสภา อบต.สนวน