ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ เนื่่องในวันเด็กแห่งชาติ ตามศูนย์เด็กเล็ก ๖ จุด

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมมอบ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ณ.บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน โดยมี นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนเป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ มาเยี่ยมเยือนและเยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ.บริเวณ สวน วินวิน โดยมีนายก อบต.สนวน นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ และข้าราชการหน่วยงาน ร่วมต้อนรับ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมรวมใจชาวท้องถิ่นบุรีรัมย์ปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน ๑๐๐ ล้านต้น ณ.บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ตำบลสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ เป็นประธานเปิดงานโดยมี นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต.,เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.,นักเรียนและชาวบ้านตำบลสนวน ร่วมต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วงเช้า ทำบุญใส่บาตร ลงนามถวายพระพร ช่วงเย็น วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพร

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด(สนวนเกมส์) พณฯศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานเปิดงาน นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./ชาวบ้านตำบลสนวนร่วมต้อนรับ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.สนวนทำกิจกรรมปลูกข้าว แปลงนาดำ โดยมีสมาชิก อบต.เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อบต.สนวน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่ ที่จะเข้าร่วมโครงการ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.สนวนจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต.สนวน และคณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน วางพานพุ่ม ถวายพระพร ณ.บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายก อบต.สนวนและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมทำบุญตักบาตร/ ลงนามถวายพระพร/วางพานพุ่ม/จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ.หอประชุมอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม ณ.อาคารธรรมาภิบาล

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนตำบลสนวน มีวิทยากรมาบรรยาย แนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟาง

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเข้ามาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน บรรยายเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีนายอำเภอห้วยราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมฟังคำบรรยาย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอธิบายวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ. บริเวณรอบๆบ้านพักหลังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครื่อข่ายชุมชนคุณธรรมเพื่อการท่องเที่ยววิถีธรรม ณ.บ้านสนวนรีสอร์ทและชุมชนคุณธรรมฯ