ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก และหมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก และหมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)