ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางอื่น ๆ

เลขที่ 128 หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ 044-666754
สายด่วนนายก 081 – 5498168
อีเมลล์ : sanuan2020@gmail.com
เว็ปไซต์ : www.sanuan.go.th
เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
แบบคําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่