คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายธนิตศักดิ์  รังศิพุฒิศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

นายเฉลา  กองรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน