ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

สถิติการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564