ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค 66)

สถิติการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

สถิติการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

สถิติการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

สถิติการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

สถิติการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564