ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (excel file)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7