การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่  11 -17 มกราคม พ.ศ.2564 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ และลงพื้นที่ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน