การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

กิจกรรมแสดงออกเชิงออกเชิงสัญลักษณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน และการต่อต้านการทุจริตในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

previous arrow
next arrow
Slider
 
เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ .2567 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน และการต่อต้านการทุจริตในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ได้ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนว่าของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมจัดประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง นโยบาย No Gift Policy
 
previous arrow
next arrow
Slider
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล จำนวน 29 คน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยมีนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้มี ซึ่งในที่ประชุม มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่