การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ O1 โครงสร้าง
ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ O8 Q & A กระดานถามตอบ
ข้อ O9 Social Network

การดำเนินงาน

ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ O17 E – Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน