การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

>>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  • ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 ข้อมูลการติดต่อ

  • ารประชาสัมพันธ์

o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o6 Q&A

>>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

  • แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • การปฏิบัติงาน

o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  • การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

o13 E-Service

>>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

o14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

>>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

>>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

>>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

  • นโยบาย No Gift Policy

o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

>>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  • แผนป้องกันการทุจริต

o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน